ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

Розтоківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

на 2018 – 2019 навчальний рік

І. Загальні положення

Правила внутрішнього трудового розпорядку школи на 2018 - 2019 навчальний рік складені на основі Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993р.№455.

Трудова дисципліна в школі ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) поширюються на усіх працівників школи.

Метою цих Правил є визначення обов'язків педагогічних та інших працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальних закладах.

Усі питання, пов'язані із застосуванням цих Правил, вирішує директор школи в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством, спільно або за погодженням із профспілковим комітетом.

II. Порядок прийняття та звільнення працівників

1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

2. При прийнятті на роботу директор школи зобов'язаний вимагати від особи, яка працевлаштовується:

2.1.Подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку.

2.2.Пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку.

2.3.Військовослужбовці пред'являють військовий квиток.

2.4.Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються директором школи і залишаються в особовій справі працівника. При прийнятті на роботу забороняється вимагати від осіб, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України "Про освіту".

4. Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

5. Прийняття на роботу оформлюються наказом директора школи, з яким ознайомлюють працівника під підпис, та відповідним записом у трудовій книжці.

6. Особі, яка пропрацювала понад п'ять днів, здійснюють відповідний запис у трудовій книжці. Трудові книжки тих працівників, які працюють за сумісництвом, ведуться за основним місцем роботи. Трудові книжки зберігаються у школі як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію та ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора школи.

7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов'язаний у письмовій формі:

7.1. Роз'яснити працівнику його права, обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства.

7.2.Ознайомити під підпис працівника з цими Правилами.

7.3.Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

7.4.Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

8. Звільнення працівника з ініціативи керівника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Звільнення педагогічних працівників у зв'язкуз із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації школи, скорочення кількості або штату працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10. Звільнення працівника оформлюється наказом директора школи.

11. Директор школи зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належним чином оформлену трудову книжку та провести з ним розрахунок згідно з чиним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці проводять відповідно до формулювань чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

IІI. Основні права та обов'язки працівників

1. Педагогічніпрацівникимають право на:

❖ захист професійної честі, гідності;

❖ вільний вибір форм, методів, засобів навчання, не шкідливих для здоров'я учнів;

❖ участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

❖ проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

❖ виявлення педагогічної ініціативи;

❖ позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

❖ участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

❖ підвищення кваліфікації, перепідготовку;

❖ отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

❖ на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2. Працівники школи зобов'язані

❖ виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

❖ берегти обладнання, інвентар, навчальні посібники, виховувати у учнів бережливе ставлення до майна школи;

❖ проходити до початку року медичний огляд;

❖ забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних стандартів;

❖ сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

❖ забезпечувати створення безпечних умов життєдіяльності під час навчально-виховного процесу;

❖ сприяти зростанню іміджу школи;

❖ утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

❖ виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

❖ готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

❖ дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

❖ захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

❖ постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку;

❖ виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою;

❖ брати участь у роботі педагогічної ради, наради при директору, методичної наради, загальношкільних батьківських зборах.

3. Працівникам школи забороняється:

❖ змінювати на власний розсуд розклад уроків, графік роботи;

❖ передоручати виконання трудових обов'язків;

❖ відміняти, продовжувати або скорочувати тривалість уроків і перерв між ними;

❖ не допускати на уроки або виганяти з уроків учнів, курити в приміщенні і на території школи;

❖ користуватися під час уроків мобільними телефонами;

❖ відривати учнів під час навчального року на роботи, не пов'язані з навчальним процесом, для виконання громадських доручень, участі у спортивних та інших заходах, окрім заходів передбачених відділом освіти, планом роботи школи;

❖ відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, викликати для виконання доручень, не пов'язаних з їх безпосередньою діяльністю;

4. Коло обов'язків (роботи), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою визначається посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

IV. Робочий час і його використання

1. В 2018-2019 н. р. школа працює за 5-денним робочим тижнем з двома вихідними днями. Тривалість щоденної роботи і вихід на роботу визначаються поіменно-посадовими графіками виходу працівників школи на роботу, затвердженими директором школи за погодження із профспілковим комітетом.

2. Режим роботи педагогічних працівників установлюється розкладом занять, навчальним планом школи, індивідуальними навчальними планами та планами роботи класних керівників.

3. Режим роботи непедагогічних працівників установлюється відповідно до посадових інструкцій.

4. Режим роботи школи у 2018 - 2019 навчальному році установлено відповідно до засідання педагогічної ради від 31.08.2018 року, протокол №13,

❖ навчальний рік починається 1 вересня святом - Днем знань;

❖ навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 29 грудня 2018 року;

ІІ семестр – з 21 січня по 31 травня 2019 року.

❖ протягом навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні - з 15 жовтня по 19 жовтня 2018 р.

зимові - з 31 грудня 2018 р. по 20 січня 2019 р.

весняні – з 25 березня по 29 березня 2019 р.

Перенести робочі дні:

з понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня 2018 року,

з понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня 2018 року,

з вівторка 30 квітня 2019 року на суботу 11 травня 2019 року.

❖ навчальний рік закінчується 01 липня 2019 року.

❖ навчальна практика не проводиться впродовж 2018-2019 навчального року

❖ загальна кількість навчального часу, що обумовлюється виконанням навчальних планів і програм, становить

для 1-4 класів - 175 робочих днів,

для 5-11 класів - 190 робочих днів;

❖ школа працює за 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів, основним є тематичний облік знань;

❖ щоденно перед уроками проводити Молитву;

❖ кожного останнього понеділка місяця проводиться загальношкільна лінійка, на якій відбувається внесення (підняття) Державного прапора та виконання Державного Гімну й Молитви; підведення підсумків роботи за минулий місяць і визначення завдань на наступний місяць;

.❖ кожної п’ятниці на другій великій перерві проводяться виробничі наради, на яких підводяться підсумки роботи школи за попередній тиждень, повідомляється план роботи на поточний, зачитуються накази, розпорядження по школі;

❖ початок уроків у школі о 9.00 - для 1-11 класів

❖ тривалість уроків у 5-11 класах становить 45 хвилин ;

у 2-4 класах - 40 хвилин;

у 1-ому класі - 35 хвилин;

❖ розклад дзвінків на уроки й тривалість перерв у 1 кл., 2 - 4 кл. та 5 -11 класи:

для початкової школи:

1 клас

1 урок – 9.00 – 9.35

2 урок – 9.55 – 10.30

3 урок – 11.00 – 11.35

4 урок – 12.05 – 12.30

5 урок – 13.00 – 13.35

2 – 4 клас

1 урок – 9.00 – 9.40

2 урок – 9.55 – 10.35

3 урок – 11.00 – 11.40

4 урок – 12.05 – 12.35

5 урок – 13.00 – 13.40

для основної школи:

1 урок – 9.00 – 9.45

2 урок – 9.55 – 10.40

3 урок – 11.00 – 11.45

4 урок – 12.05 – 12.50

5 урок – 13.00 – 13.45

6 урок – 13.55 – 14.40

7 урок – 14.45 – 15.30

❖ дзвінки подає черговий техпрацівник

5. За відсутності педагога або іншого працівника дирекція школи зобов'язана терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.

6. Робота у вихідний день компенсується за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку.

7. Директор школи залучає педагогічних працівників до чергування по школі згідно графіка. Графік чергування затверджується директором школи за погодженням із педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

8. Черговий адміністратор: відповідає за дотримання режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних норм, норм охорони праці, слідкує за дотриманням трудової дисципліни працівниками школи, за чергуванням по школі чергових учителів, чергового по класу, надає допомогу в організації заходів, передбачених планом роботи школи, здійснює свої повноваження згідно графіка з 8.45 до 17.00

9. Чергові вчителі забезпечують дисципліну й порядок на перервах, не допускають порушень правил поведінки, слідкують за санітарним станом і збереженням шкільного майна, попереджують дитячий травматизм;

10. Чергові учні допомагають забезпечувати дисципліну й порядок на перервах на своїх постах, повідомляють черговому вчителю про порушення поведінки, санітарного стану окремими учнями, про випадки нищення шкільного майна;

Педагогічні працівники в межах робочого дня несуть всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану, плану роботи школи.

11. Для працівників школи встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: суботою й неділею. Для працівників, які мають неповне тижневе навантаження, кількість робочих днів визначається пропорційно до їх тижневого навантаження.

12. Класний керівник здійснює щоденний педагогічний контроль за відвідуванням і станом навчального процесу у своєму класі, за дотримуванням учнями моральних, етичних норм поведінки, Статуту школи й правил внутрішнього трудового розпорядку, проводить роботу з класним колективом відповідно до Положення про класного керівника й плану виховної роботи.

13. Учитель приходить до школи не пізніше як за 15 хв. до початку свого уроку.

14. Під час канікул, що не збігаються із щорічною основною відпусткою, директор школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх педагогічного навантаження до початку канікул, відповідно до розкладу уроків.

15. Графік надання щорічних відпусток складається на кожний календарний рік, погоджується із профспілковим комітетом і затверджується директором школи. Працівникам школи дозволяється переносити відпустку на інший строк або брати її частинами відповідно до законодавства. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, що основна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

16. Усі заходи, збори, наради, засідання проводяться у відповідності з календарним планом роботи школи, їх перелік і час проведення затверджуються директором школи.

17. Тривалість зборів педагогічних працівників не повинна перевищувати 2 год., батьківських зборів - 1 год. 30 хв.,

зборів і засідань організацій школярів – 45 хв.,

занять гуртків - 45 хв.

18. Робочий час вихователя ГПД встановити з 1300 до 1600 (понеділок, четвер) та з 1350 до 1650 (вівторок, середа, п’ятниця).

V. Заохочення за успіхи в роботі

1. За зразкове виконання своїх обов'язків, досягнення успіхів у навчанні і вихованні дітей, тривалу й бездоганну роботу, новаторство у праці, інші досягнення - можуть застосовуватися заохочення:

Подяка, грамота, нагородження пам'ятними сувенірами, надсилання листа-подяки, повідомлення у пресі, занесення на дошку пошани школи, грошова премія.

2. За досягнення у навчанні і вихованні педпрацівники школи можуть бути представлені до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення грошовими преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального й матеріального заохочення.

3. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу школи і заносять до трудової книжки працівника.

VІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання обов'язків, покладених на працівника відповідно до посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів веде за собою застосування дисциплінарного та громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством.

2. За порушення трудової дисципліни до працівника дирекцією школи може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення: а) догана; б) звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване органом, якому дане право прийняття на роботу працівника у строгій відповідності із трудовим законодавством України.

3. До застосування дисциплінарного стягнення директор або його заступник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Порушник трудової дисципліни зобов'язаний надати адміністрації школи письмові пояснення щодо вчиненої провини. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення, складається відповідний акт.

4. Дисциплінарні стягнення застосовуються відповідно до чинного законодавства безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, чи пізніше шести місяців із дня вчинення.

5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

6. Дисциплінарне стягнення знімається, якщо протягом року з дня його накладення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню.

7. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

8. Дирекція школи замість накладення дисциплінарного стягнення має право передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу для громадського впливу.

9. Контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку покладається на дирекцію школи.

Кiлькiсть переглядiв: 2044

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.