СТАТУТ 2020

С Т А Т У Т

РОЗТОКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

КУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. РОЗТОКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ КУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої освіти.

1.2. РОЗТОКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ КУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ є правонаступником Розтоківського ліцею Косівської районної ради Івано-Франківської області.

1.3. Найменування закладу освіти:

повна назва: Розтоківський ліцей Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області

скорочена назва: Розтоківський ліцей (далі – ліцей)

1.4. Юридична адреса:

село Розтоки,

Косівський район,

Івано-Франківська область,

Україна,

78656,

ЄДРПОУ 20564236.

1.5. Засновником Розтоківського ліцею є Кутська селищна рада Косівської району Івано-Франківської області. Уповноваженим органом управління Розтоківським ліцеєм є відповідний відділ Кутської селищної ради.

1.6. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, власним Статутом.

1.7. Мовою освітнього процесу в ліцеї є державна українська мова. Мовою діловодства і документообігу, робочою мовою діяльності, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування є державна мова.

1.8. У випадках, якщо внаслідок внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів, окремі положення Статуту, суперечитимуть законодавству, до внесення відповідних змін до Статуту застосовуються норми чинного законодавства України.

1.9. Засновник здійснює фінансування Розтоківського ліцею, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання тощо.

1.10. Структурними підрозділами Розтоківського ліцею є:

ü початкова школа – 1- 4 класи, що забезпечує початкову освіту;

ü гімназія – 5-9 класи, що забезпечує базову середню освіту;

ü ліцей – 10 -11 (12) класи, що забезпечує профільну повну загальну середню освіту.

1.11. Розтоківський ліцей з моменту реєстрації є юридичною особою, має печатку, штамп, офіційні бланки зі своєю назвою, ідентифікаційний код, може мати свою бухгалтерію та рахунки в банківських установах, самостійний баланс.

1.12. Ліцей є неприбутковим закладом, основним завданням ліцею є провадження освітньої діяльності.

1.13. Розтоківський ліцей – заклад загальної середньої освіти, що, враховуючи інтереси здобувачів освіти, їх батьків, реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти.

1.14. Розтоківський ліцей проводить освітню діяльність відповідно до ліцензії, може утворювати в своєму складі класи (групи) з поглибленим, профільним вивченням окремих предметів, індивідуальне навчання, дистанційне та мережеве навчання, навчання екстерном та створювати окремі класи очної, заочної (вечірньої) форми навчання, інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.15. Основною метою діяльності є:

ü здійснення безперервного педагогічного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті і організації навчання та виховання, створення умов для інтелектуального, фізичного і психічного розвитку здобувачів освіти;

ü забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням бажань, здібностей та нахилів учнів.

1.16. Головні завдання ліцею:

ü забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

ü організація освітнього процесу з метою оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності;

ü виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

ü формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

ü виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

ü розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

ü реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

ü виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

1.17. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та нормативно-правовими актами в галузі освіти.

1.18. Досягнення завдань і мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

ü вільне володіння державною мовою;

ü здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

ü математична компетентність;

ü компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

ü інноваційність;

ü екологічна компетентність;

ü інформаційно-комунікаційна компетентність;

ü громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

ü культурна компетентність;

ü підприємливість та фінансова грамотність;

ü інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

1.19. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності ліцею регулюються Законом України «Про освіту» (стаття 6)

1.20. Розтоківський ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

ü реалізацію положень Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

ü задоволення потреб у здобутті початкової, базової та повної (профільної) загальної середньої освіти, забезпечення єдності навчання і виховання;

ü створення навчально-методичної бази для організації та здійснення освітнього процесу;

ü забезпечення відповідності рівня початкової, базової та повної загальної середньої освіти Державним стандартам, забезпечення належної якості освіти;

ü охорону життя і здоров'я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників, формування в здобувачів освіти здорового способу життя, гігієнічних навичок;

ü дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріальної бази;

ü дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, в тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

ü здобуття початкової, базової та повної (профільної) загальної середньої освіти дітьми, позбавленими батьківського піклування, з особливими освітніми потребами.

1.22. Розтоківський ліцей має право:

ü проходити в установленому порядку ліцензування та інституційний аудит;

ü самостійно планувати роботу освітнього, виховного процесів, методичної і господарської діяльності, стратегію розвитку закладу;

ü самостійно розробляти освітні програми, що містять:

Ø вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

Ø перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

Ø загальний обсяг навчального навантаження;

ü на основі освітніх програм розробляти робочий навчальний план з розподілом його варіативної частини;

ü в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, а також корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами;

ü спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експеримен­тальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

ü використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

ü формувати контингент здобувачів освіти, профілі навчання відповідно до здібностей, інтересів здобувачів освіти, матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення;

ü формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису відповідно до встановлених нормативів;

ü забезпечувати добір і розстановку кадрів, запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі і закордонних, на договірних або контрактних умовах;

ü встановлювати доплати, надбавки, матеріальні допомоги та премії працівникам, відповідно до чинного законодавства;

ü встановлювати вимоги до зовнішнього вигляду і форми одягу для здобувачів освіти ліцею на уроках фізичної культури та предмету «Захист України»;

ü діяльність структурних підрозділів об'єднувати на підставі спеціальних угод з діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні, так і за її межами;

ü користуватися пільгами, що передбачені державою;

ü організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;

ü видавати документи про освіту встановленого зразка;

ü отримувати фінансування за рахунок коштів відповідного бюджету, кошти і матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб, а також інших джерел, не заборонених законодавством, залишати в своєму розпорядженні і використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

ü розробляти і затверджувати кошторисні призначення на відповідний рік у межах передбачених асигнувань;

ü визначати структуру навчального року, тривалість навчального тижня, дня, відпочинку між уроками, інші форми організації освітнього процесу, встановлювати режим роботи на основі відповідних нормативно-правових актів;

ü проводити зарахування здобувачів освіти до закладу освіти, в тому числі і на конкурсних засадах;

ü здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі підряду чи господарським способом;

ü створювати на договірних засадах освітні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, філії для задоволення допрофесійних запитів здобувачів освіти, а також освітні об'єднання з позашкільними навчальними закладами для задоволення освітніх і куль­турно-освітніх потреб;

ü здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та Статуту.

1.23. У ліцеї створюються та функціонують:

ü методична рада;

ü методичні об'єднання вчителів-предметників, тощо;

ü творчі групи для опрацювання окремих питань;

ü психологічна служба;

ü рада самоврядування здобувачів освіти;

ü рада профілактики;

ü батьківська рада.

1.24. Здобуття профільної середньої освіти в Розтоківському ліцеї передбачає академічне та професійне спрямування.

Академічне спрямування – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Професійне спрямування – орієнтоване на ринок праці профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів.

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти.

1.25. Медичне обслуговування учасників освітнього процесу і умови для його організації забезпечуються Засновником та здійснюється закладами охорони здоров’я. Їх кількість регламентується відповідно до формування штатів ліцею.

1.26. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством за договорами, що укладені між ними.

1.27. Розтоківський ліцей визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.

1.28. У випадках внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів, окремі положення Статуту суперечитимуть законодавству то до внесення відповідних змін до Статуту застосовуються норми чинного законодавства України.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Розтоківський ліцей здійснює освітній процес за 5-денною формою навчання.

2.2. Ліцей може бути опорним закладом та входити в освітній округ.

2.3. Розтоківський ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного (на 5 років) і річного планів.

У планах відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

2.4. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями, визначених відповідними Державними стандартами загальної середньої освіти, результатів навчання.

2.5. Освітня програма містить:

ü загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

ü вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

ü перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

ü форми організації освітнього процесу;

ü опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

ü інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

2.5.1. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею та затверджується його керівником.

2.5.2. Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

2.5.3. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

2.5.4. Освітня програма розроблена для кожного підрозділу закладу. Кожна освітня програма передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідними Державними стандартами загальної середньої освіти.

2.5.5. На основі освітньої програми ліцей складає і затверджує навчальний план з урахуванням профілю навчання, що конкретизує організацію освітнього процесу.

2.6. Відповідно до освітньої програми та робочих навчальних планів підрозділів педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН України, а також навчально-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів.

2.7. У ліцеї варіантність базової та повної (профільної) загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів: інваріантна – визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти; варіативна – визначається ліцеєм із врахуванням інтересів і побажань здобувачів освіти, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

2.8. У Розтоківському ліцеї наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні предметів поглиблено, профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рішенням засновника класи можуть ділитися на підгрупи і при меншій наповнюваності від нормативної (при поглибленому вивченні та вивченні профільних предметів).

2.9. У школі І ступеня для учнів 1-4 класів за письмовим зверненням батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника функціонують групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

2.10. Зарахування, переведення та відрахування здобувачів освіти здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого МОН України. При потребі, за рішенням педагогічної ради встановлюються інші умови зарахування, переведення та відрахування здобувачів освіти, що не суперечить чинному законодавству на момент його здійснення.

2.11. Педагогічні працівники ліцею мають право на вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.

2.12. За учнями, які навчаються в ліцеї, зберігається право вільного переходу у відповідний клас іншого закладу освіти.

2.13. Основною формою організації навчальних занять є урок. Бажаючим здобувачам освіти надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення базової та повної загальної середньої освіти, складання екзаменів екстерном.

2.14. Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року, тривалість навчального тижня (п’ятиденний), дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються ліцеєм у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Організація освітнього процесу не повинна приводити до перевантаження учнів і має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

Режим роботи на конкретний навчальний рік визначається ліцеєм на основі відповідних нормативно-правових актів.

Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других - четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих (дванадцятих) – 45 хвилин. Ліцей може обирати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Вільні від навчальних занять дні – субота, неділя, святкові дні та період канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів, без врахування днів коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим, тощо).

2.15. Допускається проведення репетицій дитячих творчих об’єднань у позаурочний час.

2.16. Робочий час учителя в канікулярний період визначається розкладом уроків закладу.

2.17. Внесення змін до структури навчального року, зміни тривалості навчального тижня, уроку, перерв між уроками, графіка шкільних канікул допускається лише за умов зміни навчального плану, Статуту, інших нормативних документів про освіту. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом управління освіти та територіальними установами Держпродспоживслужби України.

2.18. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються МОН України.

2.19. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.20. В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.21. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до навчальних планів з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником.

Тижневий режим ліцею затверджується у розкладі навчальних занять.

2.22. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у ліцеї проводяться гурткові, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти, розвиток їх творчих здібностей, обдарувань.

2.23. Навчальні заняття проводяться парами та уроками. Тривалість перерви між уроками 10 хвилин, великі перерви не менше 20 хвилин між 2 і 3 та 3 і 4 уроками.

2.24. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти без перевантаження.

2.25. Розтоківський ліцей може надавати платні послуги згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Засновник закладу має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Додаткові освітні та інші послуги вводяться лише за згодою батьків здобувачів освіти, фізичних та юридичних осіб на основі угод з ліцеєм.

2.26. Освіта в ліцеї надається незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин. Іноземні громадяни (здобувачі освіти), особи без громадянства здобувають освіту в Розтоківському ліцеї відповідно до чинного законодавства України, міжнародних договорів та даного Статуту.

2.27. Освітній процес у ліцеї є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

2.28. Розтоківський ліцей як суб’єкт освітньої діяльності має право самостійно приймати рішення з будь-яких питань в межах своєї автономії, визначеної Закономи України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту», спеціальними законами та/або установчими документами, зокрема, з питань не врегульованих законодавством.

При ліцеї можуть створюватися для самостійної освіти здобувачів освіти відкриті лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо.

2.29. Педагогічні працівники в ліцеї можуть поєднувати освітню діяльність з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

Освітній процес здійснюється за різними формами: уроки, лекції, лабораторно-практичні та семінарські заняття, диспути, навчально-виробничі екскурсії тощо.

2.30. Ліцей здійснює освітній процес за інституційною (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева) та індивідуальною (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) формами здобуття освіти.

2.31. Ліцей може створювати класи (групи) з денною, вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти, укладати договори про організацію мережевої форми здобуття освіти з іншими суб’єктами освітньої діяльності. Інформація про форми здобуття освіти, що забезпечуються ліцеєм, оприлюднюється на його веб-сайті.

2.32. Здобувачі освіти (у разі досягнення повноліття) або їх батьки, інші законні представники за особистою заявою можуть обирати очну (денну, вечірню), заочну, дистанційну або мережеву форму здобуття загальної середньої освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, освітніх потреб, можливостей і досвіду.

2.33. Зарахування осіб до ліцею для здобуття освіти за інституційною (денною, вечірньою, заочною, дистанційною, мережевою) формою здійснюється відповідно до Порядку,затвердженого Міністерством освіти і науки України.

2.34. Здобуття загальної середньої освіти за денною формою організовується для осіб, як правило, віком від 6 років, які навчаються у 1-11 (12) класах.

2.35. Здобуття базової середньої та профільної загальної середньої освіти за вечірньою формою організовується для осіб віком від 14 років, які завершили здобуття початкової освіти, незалежно від місця проживання здобувачів освіти.

2.36. Наповнюваність класів у ліцеї за очною (денною, вечірньою) формою, та поділ класів на групи при вивченні окремих предметів визначаються відповідно до законодавства.

2.37. За наявності достатнього та високого рівнів навчальних досягнень здобувачі освіти за вечірньою формою можуть прискорено завершити здобуття повної загальної середньої освіти (у 10-11(12) класах).

2.38. Здобуття базової середньої та профільної загальної середньої освіти за заочною формою може бути організовано для осіб віком від 14 років, які завершили здобуття початкової освіти, незалежно від місця проживання здобувачів освіти.

2.39. Класи з заочною формою створюються за наявності не менше 9 осіб. Для організації здобуття освіти за заочною формою ліцей може мати у своєму складі навчально-консультаційні пункти, на базі яких організовуються групові консультації та заліки, що складаються всіма здобувачами освіти.

2.40. Для організації дистанційного навчання, як окремої форми здобуття освіти, ліцеї можуть створюватися класи (групи) з дистанційною формою здобуття освіти. Наповнюваність класів для організації дистанційної форми освіти визначається відповідно до законодавства. Порядок організації освітнього процесу за дистанційною формою здобуття освіти визначається Положенням про дистанційне навчання, затвердженим МОН України.

2.41. Рішення про організацію здобуття освіти за дистанційною формою в ліцеї ухвалюється з урахуванням необхідних матеріально-технічних, кадрових та інших ресурсів.

2.42. Здобуття освіти за мережевою формою може організовуватися для класів (груп) та окремих здобувачів освіти з метою забезпечення їх індивідуальної освітньої траєкторії. Застосування мережевої форми здобуття освіти може поєднуватися із очною (денною та вечірньою), заочною та дистанційною формами. Для забезпечення організації здобуття освіти за мережевою формою укладається договір між закладом освіти, до якого зараховані здобувачі освіти (базовим закладом), та іншим суб’єктом (іншими суб’єктами) освітньої діяльності (партнером (партнерами)).

2.43. Організація здобуття освіти за індивідуальною формою (екстернат, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) здійснюється ліцеєм за рішенням директора та за погодженням із відповідним відділом Кутської селищної ради. Для забезпечення індивідуальної форми здобуття освіти можуть використовуватися технології дистанційного навчання.

2.44. Зарахування на індивідуальну форму здобуття освіти та організація освітнього процесу здійснюються відповідно до Положення, затвердженого МОН України.

2.45. Ліцей, у разі організації індивідуальної форми здобуття освіти, забезпечує реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом розроблення індивідуальних навчальних планів та індивідуальних програм розвитку (за потреби), організації та проведення консультацій, надання доступу здобувачам освіти до користування бібліотекою, навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу.

2.46. Індивідуальний навчальний план розробляється педагогічними працівниками ліцею на основі освітньої програми за участі батьків або інших законних представників здобувача освіти та затверджується керівником закладу.

2.47. Із метою забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами затверджується індивідуальна програма розвитку.

2.48. За рішенням відповідного відділу Кутської селищної ради в ліцеї може організовуватися екстернат та здійснюватися річне оцінювання і атестація екстернів. Зарахування на екстернат та організація екстернату проводяться відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх закладах, затвердженого МОН України.

2.49. Зарахування на сімейну (домашню) форму здобуття освіти здійснюється ліцеєм для осіб, батьки або інші законні представники яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно. Ліцей забезпечує підсумкове оцінювання рівня навчальних досягнень та атестацію здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою відповідно до законодавства.

2.50. Педагогічний патронаж у ліцеї організовується для здобувачів освіти, коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб, а також для осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти, на підставі висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини та висновку фахівців інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, відповідно Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

2.51. В ліцеї, у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків чи осіб, які їх замінюють, в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні групи і класи. Комплектування інклюзивних груп здійснюється відповідно до Порядку комплектування інклюзивних груп у навчальних закладах, затвердженого МОН України.

2.52. Особам, для яких організоване інклюзивне навчання, ліцеєм надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі забезпечує асистент вчителя, а в інклюзивній групі – асистент вихователя.

2.53. Поглиблене вивчення окремих предметів в ліцеї може запроваджуватися за рішенням педагогічної ради з метою виявлення і розвитку творчих здібностей, задоволення пізнавальних потреб та інтересів учнів з певного навчального предмета чи освітньої галузі.

2.54. Групи подовженого дня створюються та функціонують в ліцеї відповідно до рішення засновників закладу за письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів. Режим роботи групи подовженого дня та організація освітнього процесу схвалюються педагогічною радою і затверджуються директором ліцею. Для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах на підставі письмового звернення їх батьків, інших законних представників, можуть утворюватися інклюзивні групи подовженого дня відповідно Порядку створення груп подовженого дня.

2.55. Гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання створюються в ліцеї за рішенням педагогічної ради і працюють за освітніми програмами з позашкільної освіти. Комплектування гуртків, секцій, клубів, їх наповнюваність та організація освітнього процесу здійснюються відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту».

2.56. Підсумкове оцінювання результатів навчання здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою здійснюється не рідше ніж двічі на рік.

2.57. Ліцей здійснює замовлення, видачу та облік документів про освіту державного зразка відповідно Порядку видачі документів.

2.58. Організація харчування учнів, вихованців, в тому числі забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, здійснюється у встановленому законом порядку.

2.59. Усі заходи, що проводяться в закладі, закінчуються не пізніше 2000 години.

ІІІ. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

3.1. У Розтоківському ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до вимог, визначених МОН України.

Система оцінювання навчальної праці здобувачів освіти є стимулюючою. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

3.2. Бали за семестр, річні виставляються обов'язково. Порядок їх виставлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

Результати семестрового, річного, ДПА оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником, вчителем-предметником.

3.3. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.4. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації та звільнення від державної підсумкової атестації визначається МОН України.

3.5. Учням, які закінчили певний ступінь ліцею видається відповідний документ про освіту:

ü по закінченні початкової школи – свідоцтво успішності;

ü по закінченні гімназії – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

ü по закінченні ліцею – свідоцтво про повну загальну середню освіту.

3.6. За успіхи в навчанні нагороджуються здобувачі освіти похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», свідоцтвом з відзнакою, золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» і срібною медаллю «За досягнення у навчанні», відповідно до чинного законодавства.

ІV. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЛІЦЕЇ

4.1. Виховання здобувачів освіти (вихованців) у Розтоківському ліцеї здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

4.2. У ліцеї забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

4.3. Примусове залучення учнів (вихованців) ліцею до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

4.4. Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів (вихованців) забороняється.

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу Розтоківського ліцею є:

ü здобувачі освіти;

ü педагогічні працівники;

ü батьки здобувачів освіти;

ü інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється закладом освіти.

5.2. Права та обов’язки здобувачів освіти.

5.2.1. Здобувачі освіти мають право на:

ü навчання впродовж життя та академічну мобільність;

ü індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

ü якісні освітні послуги;

ü справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

ü відзначення успіхів у своїй діяльності;

ü свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

ü безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

ü повагу людської гідності;

ü захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

ü користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;

ü доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

ü участь у громадському самоврядуванні та управлінні ліцею;

ü інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

5.2.2. Здобувачі освіти зобов’язані:

ü виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

ü поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

ü відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

ü відповідально і дбайливо ставитися до державного майна та матеріально-технічної бази ліцею.

ü дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

ü здобувачі освіти мають також інші права і обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.

ü залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

5.3. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.

5.3.1. Педагогічні працівники мають право на:

ü академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

ü педагогічну ініціативу;

ü розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

ü користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

ü підвищення кваліфікації, перепідготовку;

ü вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

ü доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

ü відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

ü справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

ü захист професійної честі та гідності;

ü індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

ü творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

ü пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

ü безпечні і нешкідливі умови праці;

ü подовжену оплачувану відпустку, передбачені законодавством;

ü участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

ü участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

5.3.2. Педагогічні працівники зобов’язані:

ü постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

ü виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених нею;

ü сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

ü дотримуватися академічної доброчесності і забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

ü дотримуватися педагогічної етики;

ü поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

ü настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

ü формувати в здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

ü виховувати в здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

ü формувати в здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

ü захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

ü додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку ліцею, виконувати свої посадові обов’язки.

5.3.3. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором та/або установчими документами.

5.3.4. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються чинним законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами.

5.3.5. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

5.4. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

5.4.1. Батьки здобувачів освіти мають право:

ü захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

ü звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

ü обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

ü брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

ü завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

ü брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

ü отримувати інформацію про діяльність ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками, яких вони є) і результати оцінювання якості освіти в закладі освіти та його освітньої діяльності.

5.4.2. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

ü виховувати в дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

ü сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною, передбачених нею результатів навчання;

ü поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

ü дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

ü формувати в дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

ü настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

ü формувати в дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

ü виховувати в дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

ü дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

5.4.3. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5.4.4. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами ліцею і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

5.5. Статус учасників освітнього процесу, їхні права та обов'язки визначаються Законами України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Засновник ліцею забезпечує пільговий проїзд здобувачів освіти до місця навчання і додому та виділяють на це відповідні видатки з місцевого бюджету.

Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей пільгових категорій.

За успіхи в навчанні (праці) для учасників освітнього процесу встановлюються форми морального та матеріального заохочення, передбачені чинним законодавством.

5.6. Здобувачі освіти мають гарантоване державою право на:

ü доступність і безоплатність базової та повної загальної середньої освіти, якісні освітні послуги;

ü обрання профілів, форм навчання, індивідуальних занять, факультативів, позакласних занять, клубів за інтересами, пошуково-дослідницьких проектів;

ü справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

ü безпечні і нешкідливі умови навчання;

ü участь у різних видах навчальної, практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

ü отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

ü перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчальних планів;

ü участь в органах громадського самоврядування;

ü повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

ü участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

ü захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.7. Педагогічне навантаження педагогічних працівників ліцею - час, призначений для здійснення освітнього процесу.

Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності згідно чинного законодавства.

Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Розподіл педагогічного навантаження у ліцеї затверджується його керівником.

5.7.1. Педагогічне навантаження педагогічного працівника ліцею, обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його письмовою згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

5.8. Керівник ліцею призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, відповідальних за навчальні і робочі приміщення, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом.

5.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

5.10. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність ліцею, здійснюється лише за їх згодою.

5.11. Педагогічні працівники ліцею підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії), тарифний розряд та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель (вихователь)", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист" та інші.

5.12. Педагогічні працівники ліцею можуть проходити сертифікацію за власним бажанням.

VI. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЮ

6.1. Управління ліцею в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

ü засновник;

ü директор ліцею;

ü колегіальний орган управління ліцею - педагогічна рада;

ü колегіальний орган громадського самоврядування.

6.2. Права і обов’язки Засновника ліцею:

6.2.1. Засновник:

ü затверджує установчі документи ліцею, їх нову редакцію та зміни до них;

ü укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником ліцею;

ü розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником ліцею з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами ліцею;

ü затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт ліцею у випадках та порядку, визначених законодавством.

ü здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ліцею;

ü здійснює контроль за дотриманням установчих документів ліцею;

ü здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

ü реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.

6.2.2. Засновник зобов’язаний:

ü забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

ü у разі реорганізації чи ліквідації ліцею забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

ü забезпечити відповідно до законодавства створення в ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема, для осіб з особливими освітніми потребами.

Засновник не має права втручатися в діяльність ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами..

6.3. Директор ліцею призначається на посаду засновником за результатами конкурсного відбору шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) та звільняється з посади рішенням Засновника, в разі не виконання трудового договору.

6.4. Директор ліцею здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність освітнього закладу.

6.5. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора ліцею визначаються Законами України.

6.6. Директор є представником ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами.

6.7. Директор ліцею:

ü організовує діяльність закладу освіти;

ü вирішує питання фінансово-господарської діяльності ліцею;

ü призначає на посаду та звільняє з посади заступників керівника, педагогічних та інших працівників, визначає та затверджує їх посадові обов’язки;

ü забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

ü забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

ü забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею;

ü сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

ü сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників освітнього закладу;

ü здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами ліцею;

ü здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

ü розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ліцею, затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати, кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків;

ü видає у межах своєї компетенції накази, обов'язкові для всіх учасників освітнього процесу, і контролює їх виконання;

ü організовує освітній процес на засадах дитиноцентризму;

ü забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок здобувачі освіти;

ü відповідає за дотримання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

ü затверджує освітню програму, правила внутрішнього трудового розпорядку;

ü встановлює надбавки, доплати, премії працівникам ліцею в межах фонду оплати праці;

ü здійснює розподіл та затвердження педагогічного навантаження на відповідний навчальний рік;

ü створює необхідні умови для участі здобувачів освіти в позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

ü несе відповідальність і звітує про свою роботу;

ü забезпечує реалізацію права здобувачів освіти на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

ü контролює організацію харчування і медичного обслуговування здобувачів освіти;

ü забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, норм техніки безпеки та охорони праці;

ü дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ і організацій в освітньому процесі, керівництві здобувачів освітянськими об'єднаннями.

6.8. Основним колегіальним органом управління ліцею є педагогічна рада.

6.8.1. Головою педагогічної ради є керівник ліцею.

6.8.2. Педагогічна рада ліцею:

ü планує роботу ліцею;

ü схвалює освітню програму ліцею та оцінює результативність її виконання;

ü формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

ü розглядає питання удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, приймає рішення про переведення здобувачів освіти до наступних класів та їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;

ü ухвалює рішення про моральне та матеріальне заохочення учасників освітнього процесу;

ü обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

ü розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності ліцею, співпраці з іншими закладами освіти та науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ü розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

ü має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та громадської акредитації ліцею;

ü інші питання, визначені законом та/або статутом ліцею до її повноважень.

6.8.3. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ліцею.

6.8.4. Члени педагогічної ради мають ініціативне право вносити на її розгляд питання організації освітнього процесу.

6.8.5. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

6.8.6. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказом керівника закладу освіти.

6.9. Громадське самоврядування в ліцеї – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні ліцеєм у межах повноважень, визначених законом та установчими документами.

Громадське самоврядування в закладі освіти здійснюється на принципах, визначених частиною восьмою статті 70 Закону України «Про освіту».

У ліцеї можуть діяти:

ü органи самоврядування здобувачів освіти;

ü органи батьківського самоврядування;

ü інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.9.1. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та даним Статутом.

6.9.2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) його колективу.

6.9.2.1. Загальні збори (конференція) скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати загальні збори (конференцію) має керівник ліцею.

6.9.2.2. Учасниками загальних зборів (конференції) є працівники закладу, здобувачі освіти, батьки та представники громадськості.

6.9.2.3. Загальні збори (конференція) ліцею:

ü заслуховують звіт керівника про здійснення керівництвом закладу освіти;

ü затверджують основні напрями вдосконалення освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності ліцею;

ü розглядають пропозиції учасників освітнього процесу;

ü розглядають інші питання удосконалення системи розвитку ліцею.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо рішення приймається простою більшістю голосів присутніх учасників.

6.3.4. У період між загальними зборами (конференцією) діє колективний орган батьківського самоврядування.

6.3.5. Колективний орган батьківського самоврядування (рада):

ü обирає орган батьківського самоврядування - батьківську раду;

ü залучає батьків для участі в заходах позакласної й позашкільної роботи;

ü вносить на розгляд педагогічної ради, керівника пропозиції щодо організації освітнього процесу в закладі освіти та його удосконалення;

ü запрошує педагогічних працівників, представників державних органів управління, адміністрації ліцею для обговорення стану і перспектив роботи освітнього закладу, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батьків.

6.3.6. Органи громадського самоврядування вносять пропозиції щодо удосконалення освітньої, виховної, методичної діяльності ліцею.

6.3.7. Повноваження органів громадського самоврядування визначаються в межах чинного законодавства та Статуту.

6.3.8. Орган самоврядування здобувачів освіти(рада) –дієвий структурний підрозділ, який відкриває широкі можливості для самореалізації здобувачів освіти, орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети та діє за Статутом.

Рада здобувачів освіти:

ü діє згідно зі Статутом ліцею;

ü забезпечує захист прав дітей;

ü заповнює позаурочний простір цікавими та змістовними справами;

ü залучає здобувачів освіти до різноманітних видів діяльності закладу, а також до управління справами колективу.

VIІ. ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

7.2. Розтоківський ліцей зобов’язаний забезпечувати на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

ü Статут ліцею;

ü ліцензії на провадження освітньої діяльності;

ü сертифікати про акредитацію освітніх програм;

ü структура та органи управління ліцею;

ü кадровий склад ліцею згідно з ліцензійними умовами;

ü освітні програми, що реалізуються в ліцеї, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

ü територія обслуговування, закріплена за ліцеєм його засновником;

ü ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у ліцеї;

ü мова (мови) освітнього процесу;

ü наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

ü матеріально-технічне забезпечення ліцею (згідно з ліцензійними умовами);

ü результати моніторингу якості освіти;

ü річний звіт про діяльність ліцею;

ü правила прийому до ліцею (при проведенні конкурсу);

ü умови доступності ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

ü перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

ü інша інформація, що оприлюднюється за рішенням керівника ліцею або на вимогу законодавства.

7.3. Розтоківський ліцей при отриманні публічних коштів зобов’язаний оприлюднювати на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

7.4. Інформація та документи, передбачені пунктами 6.4.2, 6.4.3, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

7.5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

VIIІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

8.1. Система забезпечення якості освіти.

8.1.1. Однією із складових системи забезпечення якості освіти є внутрішня система забезпечення якості освіти в ліцеї.

8.1.2. Система забезпечення якості в ліцеї включає:

ü стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

ü систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

ü оприлюднені критерії оцінювання здобувачів освіти;

ü оприлюднені критерії, правила оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

ü оприлюднені критерії, правила оцінювання управлінської діяльності керівних працівників ліцею;

ü забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі, для самостійної роботи здобувачів освіти;

ü забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ліцею;

ü створення в ліцеї інклюзивного освітнього середовища;

ü інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами ліцею.

8.1.3. Особливості функціонування внутрішньої системи забезпечення якості закладу визначається спеціальними законами. (Стаття 41 Закону України «Про освіту»)

8.2. Академічна доброчесність.

Освітній та виховний процеси в ліцеї побудовані на кодексі академічної доброчесності.

8.2.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання.

8.2.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

ü посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

ü дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

ü надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

ü контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

ü об’єктивне оцінювання результатів навчання.

8.2.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

ü самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

ü посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

ü дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

ü надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

8.3. Порушенням академічної доброчесності вважається:

ü академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

ü самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

ü фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

ü фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

ü списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

ü обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

ü хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

ü необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

8.4. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники ліцею можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

ü відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

ü позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

8.5. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

ü повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

ü повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

ü відрахування із ліцею (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);

ü позбавлення винагороди (стипендії).

8.6. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями ліцею, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління ліцею та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

8.7. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління ліцею з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів.

Кожна особа, стосовно якої розглядається питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

ü ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

ü особисто надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

ü знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

ü оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

ІХ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

9.1. Матеріально-технічна база Розтоківського ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, огорожа територій закладу, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі.

9.2. Майно закладу освіти належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, цього Статуту та укладених ним угод.

9.3. Об’єкти та майно ліцею не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

9.4. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, відповідно державного акту та іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.6. Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, учасниками освітнього процесу, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.7. Для забезпечення освітнього процесу база закладу складається із навчальних кабінетів, класів, комбінованої майстерні, спортивної зали, бібліотеки, архіву, медичного, методичного, комп'ютерних кабінетів, їдальні та буфету, кабінету директора, кабінету технічного персоналу, кабінету практичного психолога та соціального педагога, учительської, музею «Полонинське літо» тощо.

9.8. Відповідно до рішення Розтоківської сільської ради за школою закріплена земельна ділянка (державні Акти), де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

9.9. До ліцею відноситься і будівля №2 (корпус старої школи), де проводиться гурткова робота.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Фінансово-господарська діяльність Розтоківського ліцею здійснюється на основі його кошторису, відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні».

10.2. Джерелами фінансування ліцею є:

ü кошти державного бюджету;

ü кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування даного типу закладу освіти;

ü кошти інших територіальних громад шляхом передачі коштів між місцевими бюджетами;

ü кошти закладів освіти, наукових установ, відомств тощо, з якими співпрацює ліцей;

ü добровільні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів;

ü гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

ü надходження від надання додаткових платних освітніх та інших послуг, згідно переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

ü інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

10.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею фінансуються за рахунок коштів Засновника.

10.4. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі, шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

10.5. Ліцею можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, індивідуальне навчання, педагогічний патронаж, інклюзивне навчання.

10.6. Ліцей самостійно розпоряджається надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої установчими документами.

10.7. Кошти ліцею можуть зберігатися на його рахунку в установах банку і знаходяться у повному його розпорядженні. Ліцей самостійно розпоряджається коштами, отриманими від надання додаткових освітніх послуг, тощо, передбачених законодавством.

10.8. Доходи ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності його.

10.9. Ліцей має право придбати і орендувати необхідне йому обладнання, інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов учасників освітнього процесу.

10.10. Для здійснення статутних повноважень ліцей може використовувати можливості установ, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій тощо.

10.11. Заробітна плата вчителям ліцею нараховується, виходячи з 18-ти годинного тижневого навантаження та інших видів педагогічної діяльності, передбаченої Законом України «Про загальну середню освіту». Посадові оклади (ставки заробітної плати) керівним та педагогічним працівникам ліцею підвищуються згідно «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти», інших нормативних документів.

10.12. Штатний розпис ліцею затверджується керівником на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері освіти.

10.13. Діловодство ліцею ведеться державною мовою.

10.14. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ліцеї визначається керівником відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

10.15. Звітність про діяльність ліцею встановлюється відповідно до чинного законодавства.

XІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

11.1. Розтоківський ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, має право налагоджувати прямі зв'язки (також міжнародні) на основі самостійно укладених угод. Засновником виділяються бюджетні кошти для проведення представницьких видатків з обміну педагогічними працівниками та учнями в рамках освітніх програм. Ліцею надається право створювати в установленому законодавством порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

11.2. Ліцей відповідно до чинного законодавства має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, установами системи освіти іноземних країн, громадськими об’єднаннями, фондами інших країн.

11.3. Ліцей має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ). Використання ліцеєм надходжень в іноземній валюті здійснюється відповідно до законодавства та виключно для фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності.

11.4. Педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

XІI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

12.1. Державний нагляд (контроль) ліцею здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

12.2. Основною формою нагляду за діяльністю закладу є інституційний аудит, який проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості та його територіальним органом не рідше одного разу на десять років у порядку, визначеному чинним законодавством.

12.3. Крім того, контроль за діяльністю закладу, можуть здійснювати органи громадського самоврядування, створені відповідно до вимог чинного законодавства.

XIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЮ

13.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) ліцею приймає Засновник.

13.2. У разі реорганізації чи ліквідації ліцею Засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

13.3. При реорганізації чи ліквідації ліцею працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

13.4. У разі припинення діяльності юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворенню) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до бюджету.

XIV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Зміни та доповнення до Статуту розробляються керівником ліцею, затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

14.2. Цей Статут набирає чинності після затвердження його Засновником та реєстрації Державним реєстратором.

Кiлькiсть переглядiв: 307

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.