ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕБ-САЙТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


ПОЛОЖЕННЯ
про офіційний веб-сайт
Розтоківського ліцею
Косівської районної ради Івано-Франківської області
I. Загальні положення
 1. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Указів Президента України від 31 червня 2000 року № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», визначає статус веб-сайту (далі – Веб-сайт) Розтоківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Косівської районної ради Івано-Франківської області http://rozkotky-school.edukit.if.ua як офіційного інформаційного ресурсу в мережі Інтернет та встановлює мету, завдання, структуру, регламент функціонування, порядок розміщення на ньому інформаційних матеріалів (далі – інформація).
 2. Положення розробляє та затверджує керівник закладу.
 3. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує висвітлення діяльності Розтоківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, взаємообмін інформацією з учасниками освітнього процесу, закладами та установами системи освіти району, області, країни, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування та громадськістю з питань, пов'язаних з діяльністю школи.
 4. Веб-сайт є власністю Розтоківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Косівської районної ради Івано-Франківської області. Права на змістовне наповнення Веб-сайту належать навчальному закладу.
 5. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства та даного Положення.
II. Мета і завдання Веб-сайту
 1. Мета Веб-сайту:
 • забезпечення офіційної інформації про Розтоківську ЗОШ І-ІІІ ступенів у мережі Інтернет;
 • оперативне та об'єктивне інформування громадськості про діяльність навчального закладу;
 • включення навчального закладу в єдиний освітній інформаційний простір.

2. Завдання Веб-сайту:

 • формування цілісного позитивного іміджу про навчальний заклад;
 • оперативне інформування всіх учасників освітнього процесу про різні аспекти і напрями діяльності закладу;
 • систематичне інформування учасників навчально-виховного процесу про діяльність навчального закладу: надання освітніх послуг; ознайомлення з нормативно-правовими документами, науково-методичними, практичними матеріалами з досвіду роботи; запровадження проектів, програм, акцій, конкурсів; інформаційний супровід дослідно-експериментальної роботи, інноваційної роботи закладу; висвітлення подій шкільного життя; презентація досягнень учасників навчально-виховного процесу закладу;
 • створення умов для інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу, громадських організацій та зацікавлених осіб на основі використання можливостей Інтернет;
 • виявлення і підтримка перспективних інноваційних освітніх педагогічних проектів і ініціатив, здійснення обміну передовим педагогічним досвідом;
 • підвищення ефективності діяльності, в т.ч. й професійної, учасників освітнього процесу шляхом організації різних форм дистанційного навчання засобами сайту;
 • стимулювання творчої активності та самореалізації учасників освітнього процесу.
ІІІ. Структура та дизайн Веб-сайту
 1. Основні розділи веб-сайту:
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД
 • Загальні відомості про заклад (фотографія, карта розташування, герб, гімн закладу, юридична адреса, телефони, електронна пошта, адреса сторінки у фейсбуці).
 • Установчі документи закладу: статут, ліцензія на провадження освітньої діяльності, виписка з ЄДРПОУ, свідоцтво на право власності на землю, будівлі.
 • Історія закладу.
 • Адміністрація закладу (фото, особисті дані, телефон, електронна пошта).
 • Структура закладу: шкільний підрозділ (початкова школа, основна школа, старша школа), дошкільний підрозділ (група для дітей старшого дошкільного віку), позашкільний підрозділ (гуртки, секції, клуби), група продовженого дня, психологічна служба, соціальний патронаж, логопедичний пункт, філії.
 • Штатний розпис закладу.
 • Кадровий склад закладу.
 • Наявність вакантних посад (порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення у разі його проведення).
 • Мова навчання.
 • Мережа закладу.
 • Матеріально-технічне забезпечення.
 • Територія обслуговування.
 • Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
БАТЬКАМ
 • Права та обов’язки батьків.
 • Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів.
 • Кількість учнів у кожному класі та наявність вільних місць.
 • Розклад дзвінків.
 • Структура навчального року.
 • Організація харчування.
 • Організація підвозу.
 • Організація оздоровлення учнів.
 • Медичне обслуговування.
 • Нова українська школа.
 • Форми здобуття освіти.
УЧНЯМ
 • Права та обов’язки учнів.
 • Розклад уроків, факультативів.
 • Розклад гуртків, секцій.
 • Графік роботи бібліотеки.
 • Олімпіади.
 • Конкурси.
 • Шкільна спартакіада.
 • Електронні версії підручників.
 • Веб-ресурси для учнів.
 • Інформація для випускників закладу.
 • Учнівське самоврядування.
ПРАЦІВНИКАМ ЗАКЛАДУ
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 • Підвищення кваліфікації.
 • Атестація .
 • Методична служба.
 • Школа молодого педагога.
 • Охорона праці.
 • Цивільний захист.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 • Освітні програми.
 • Профілі середньої освіти.
 • Державна підсумкова атестація.
 • Зовнішнє незалежне оцінювання.
 • Освіта осіб з особливими освітніми потребами.
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ
 • Внутрішня система забезпечення якості освіти.
 • Стратегія розвитку закладу.
 • Річний план роботи закладу.
 • Загальні збори трудового колективу (рішення).
 • Наглядова рада (склад наглядової ради, рішення).
 • Педагогічна рада (план засідань, рішення).
 • Результати зовнішнього моніторингу.
 • Результати внутрішнього моніторингу.
 • Колегіальні органи громадського самоврядування (їх склад та прийняті рішення)
ФІНАНСОВА ТА ІНША ЗВІТНІСТЬ
 • Кошторис та зміни до кошторису.
 • Фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштів.
 • Інформація про благодійну допомогу.
 • Статистична звітність закладу.
 • Річний звіт про діяльність закладу освіти.
ЖИТТЯ ЗАКЛАДУ
 • Літопис закладу.
 • Наші досягнення.
 • Галерея.

2. Дизайн Веб-сайту навчального закладу має такі складові:

 • шапка, що містить назву «Розтоківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Косівської районної ради Івано-Франківської області»;
 • фото навчального закладу, відомості про місцезнаходження.

3. Оформлення Веб-сайту складається з лівої навігації, де розміщено меню основних розділів.

4. Дизайн та структура Веб-сайту у разі потреби можуть змінюватись без внесення змін до даного Положення.

5. Основна мова Веб-сайту – українська.

IV. Організаційне забезпечення та функціонування Веб-сайту
 1. Інформаційний ресурс Веб-сайту є відкритим і загальнодоступним.
 2. Організаційне забезпечення та функціонування Веб-сайту покладає­ть­ся на керівника закладу.
 3. Керівник закладу:
 • призначає відповідального за наповнення сайту, змістовність, своєчасність оновлення інформації;
 • узагальнює інформацію, що надається для розміщення на Веб-сайті;
 • забезпечує своєчасне розміщення отриманої інформації, перевірку розміщених в документі всіх електронних посилань;
 • вирішує поточні питання, пов'язані з оновленням інформації на Веб-сайті;
 • розглядає пропозиції щодо зміни структури та дизайну Веб-сайту;
 • готує пропозиції щодо внесення змін до даного Положення;
 • вносить у разі потреби поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну Веб-сайту;
 • не несе відповідальності за зміст коментарів відвідувачів сайту, але залишає за собою право редагувати їх у випадку порушення загальнолюдської етики та моралі;
 • не несе відповідальності перед авторами і третіми особами за можливе розміщення матеріалів Веб-сайту на інших інтернет-ресурсах в результаті їх копіювання.

4.Суперечності стосовно функціонування, інформаційного наповнення та оновлення Веб-сайту розглядаються директором навчального закладу.

5. Джерелами фінансування Веб-сайту можуть бути кошти засновників, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

6. При підготовці інформації для розміщення на Веб-сайті, відповідальний Веб-сайту зобов’язаний забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права», «Про суспільну мораль».

7. Керівник закладу зобов’язаний збирати письмові погодження учасників освітнього процесу, які надають право відповідальному публікувати персональні дані на Веб-сайті.

8. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.

9. Інформація, висвітлена на сайті, повинна відповідати критеріям, зазначеним у Законі України «Про суспільну мораль».

V. Порядок інформаційного наповнення Веб-сайту
 1. Інформаційний ресурс Сайту формується відповідно до діяльності всіх учасників освітнього процесу навчального закладу.
 2. За достовірність, якість та зміст інформації відповідає особа, яка подає інформацію, та відповідальний Веб-сайту.
 3. Авторське право на розміщені на Веб-сайті матеріали зберігається за їх авторами.
 4. Інформація обов’язково подається в електронному вигляді і повинна відповідати таким вимогам:
 • документи, що містять переважно текстові дані – у форматі Microsoft Word, шрифт Verdana, розмір 10;
 • документи, що містять переважно табличні дані або ділову графіку – у форматі Microsoft Excel;
 • ілюстративний графічний матеріал – графічні файли у форматі JPG;
 • презентації – у форматі Microsoft PowerPoint.
 • повні тексти (конспекти, консультації, методичні рекомендації тощо), які розміщуються для вільного завантаження, подаються у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 14 у вигляді архівованої папки з файлами. Назва папки повинна містити прізвище, ім’я та по батькові автора матеріалу.

5. Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення та містити список використаних джерел інформації та/або посилання на використані веб-ресурси.

6. Інформація не повинна містити:

 • ненормативну лексику;
 • відомості, що порушують конституційні права людини і громадянина.

7. Керівник закладу має право вилучити вже розміщений на сайті матеріал, якщо з'ясується, що в процесі його публікації були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми етики.

VІ. Регламент функціонування Веб-сайту
 1. Оновлення інформації основних та нових рубрик, висвітлення інформації здійснювати щомісячно.
Кiлькiсть переглядiв: 672

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.