річний звіт керівника закладу

за 2020-2021 навчальний рік


річний звіт керівника закладу (заступника директора з навчально-виховної роботи)

за 2019-2020 навчальний рік

Вирішуючи проблему школи «Формування ключових компетентностей особистості відовідно до вимог Нової української школи», педагогічний колектив працював над впровадженням в освітній процес ефективних педагогічних технологій з метою успішного розвитку особистості.

В школі організовано роботу методичної ради, методичних об’єднань вчителів початкових класів, класних керівників, вчителів суспільно-гуманітарного циклу, психолого-педагогічного семінару та творчих груп.

Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів.

Центром методичної роботи є методична рада, яка розглядала різні питання.

Проводилось ознайомлення педагогічних працівників з новинками методичної літератури та нормативно-правовими документами з питань організації навчально-виховного процесу.

Впродовж навчального року (до карантину) проведено засідання педагогічної ради, де слухалися питання:

- Про аналіз роботи за 2018-2019 навчальний рік та визначення стратегій на 2019-2020 навчальний рік.

- Про затвердження єдиного орфографічного режиму на 2019-2020 н.р.

- Про стан викладання та рівень знань учнів з англійської мови у 2-6 класах.

- Про інноваційні та інформаційні технології як засіб ефективності освітнього процесу НУШ.

- Про роботу ГПД.

- Про способи ефективної профілактики та протидії булінгу в дитячому середовищі.

- Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови та літератури у 5-11 класах.

- Про стан викладання та рівень знань учнів з математики в початкових класах.

Добре працювали шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів (керівник Господарюк Л.І.) класних керівників (керівник Луканюк О.М.) та вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Гавриляк Л.Д.).

Всі засідання проведені згідно розроблених планів роботи.

На засіданнях ШМО вчителів початкових класів розглядалися питання:

1. Використання інтерактивних технологій в мовно-літературній освітній галузі;

2. Самопідготовка в ГПД з використанням інноваційних методів;

3. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів в умовах Нової української школи;

4. Адаптація до навчання учнів 1 класу;

5. Математична компетентність молодшого школяра – запорука розвитку математичного мислення;

6. Особливості творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку;

7. Педагогічна майстерність вчителя як один з факторів формування інноваційної особистості молодшого школяра.

На засіданнях ШМО класних керівників розглядалися такі питання:

1. Визначення пріоритетних завдань з виховання учнів на 2019-2020 навчальний рік;

2. Формування національно-патріотичної компетентності учнів;

3. Виховання правової культури – шлях до побудови правової держави;

4. Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання способів розв’язання конфліктів.

На засіданнях ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу розглядалися такі питання:

1. Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу;

2. Формування національно свідомої та духовно багатої особистості на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах використання новітніх технологій;

3. Активізація пізнавальної діяльності засобами ІКТ;

В школі працювала творча група з реалізації проблемного питання школи «Формування ключових компетентностей особистості відовідно до вимог Нової української школи» - керівник Пастух М.Д.

Проблемне питання творчої групи «Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж».

На засіданнях творчої групи розглядалися такі питання:

1. Вимоги до професійного мовлення педагога Нової української школи. Вербальний імідж;

2. Комунікативні характеристики майстерного мовлення педагога;

3. Голос як складник професійного іміджу сучасного педагога;

4. Непродуктивні моделі спілкування педагога. Деструктивні стилі комунікації;

5. Комунікативно-ситуативні бар’єри професійно-педагогічної взаємодії. Невербальний імідж спілкування.

Всі педагогічні працівники залучені до участі в психолого-педагогічному семінарі з проблеми «Психолого-педагогічні аспекти формування компетентної особистості педагога в умовах впровадження нових Державних стандартів».

Впродовж року розглядалися питання:

- Індивідуалізація та диференціація навчання.

1. Індивідуалізація та диференціація навчання: понятійно-категорійний аналіз.

2. Сучасні проблеми психології індивідуального підходу до учнів у процесі навчання.

3. Психологія навчання, напрямки і значення у підвищенні проблеми ефективності навчально-виховного процесу.

4. Взаємозв’язок навчання і розумового розвитку учнів.

5. Психологічна підтримка дітей 1-го класу в період адаптації до школи.

6. Психологічна підтримка дітей 5-го класу в період адаптації до основної школи.

Психологічний практикум.

Ділова гра«Особистісний підхід до школяра».

- Розвиток ключових компетентностей учнів

1. Формування ключових компетентностей учнів на уроках.

2. Організація самостійної роботи на уроці на основі аналізу вікових особливостей, пам’яті учнів.

3. Прийоми підтримування уваги учнів, активізація учнів різних вікових ступенів на уроці.

4. Відбір навчального матеріалу для уроку на основі аналізу різних вікових особливостей мислення учнів.

5. Робота вчителя з учнями:

з високим рівнем розвитку (здібними);

з середнім та початковим рівнем розвитку.

Практичні заняття.

Позитивна педагогіка. Емоційний комфорт на уроці.

- Пізнавальна діяльність учнів

1. Індивідуальні та психологічні особливості пізнавальної діяльності учнів.

2. Сутність індивідуальних відмінностей учнів у процесі навчання та їх ознаки.

3. Взаємозв’язок вікових, типологічних та індивідуальних особливостей учні класу.

4. Формування способів і прийомів засвоєння знань.

Педагогічний тренінг

«Яким має бути учитель в сучасній школі»

Учителі залучалися до бесід за круглим столом, тренінгових занять, обмінювалися досвідом роботи, надавалися відповідні рекомендації щодо організації освітнього процесу з учнями.

У школі працювала творча група вчителів початкових класів (керівник Влашинець Н.Б.) над темою «Впровадження в освітній процес здоров’язберігаючих технологій». Проведено три засідання відповідно до розробленого плану роботи.

Розглядалися питання:

1. Вивчення нормативних документів, які висвітлюють впровадження ЗЗТ;

2. Ігри та ігрова терапія;

3. Формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів);

4. Створення організаційно-педагогічних умов, які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів;

5. Паличкова гімнастика;

6. Створення психологічного клімату на уроці;

7. Види оздоровчої діяльності на уроках та у виховній роботі;

8. Дихальна гімнастика та фізкультхвилинки;

9. Проведення виховних заходів на уроках з використанням елементів методики В.П.Базарного.

Ряд питань з навчально-виховної роботи слухалися на нараді при директору, зокрема:

- Про організацію гурткової роботи в школі;

- Про адаптацію учнів 5 класу до навчання в основній школі;

- Про дотримання єдиного орфографічного режиму в початковій школі;

- Про організацію та проведення занять з охорони праці та здоров’я дітей;

- Про запровадження Державного стандарту початкової освіти: нові підходи в навчанні, формування ключових компетентностей, методик особистісного і компетентнісно- зорієнтованого підходу в навчанні, вихованні й розвитку учнів;

- Про стан ведення учнівських щоденників;

- Про стан ведення шкільної документації;

- Про підсумки класноузагальнюючого контролю у 5, 7, 9,11 класах;

- Про моніторингове дослідження розвитку учнів 1 класу;

- Про стан викладання зарубіжної літератури у 5-11 класах;

- Про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі;

- Про динаміку змін якості навчання учнів 1 класу;

- Про медико-педагогічний контроль на уроках фізичної культури;

- Про роботу ГПД;

- Про наслідки контролю ведення класних журналів;

- Про виконання навчальних програм;

- Про стан викладання англійської мови в 1 класі;

- Підготовка учнів до ДПА та ЗНО;

- Про формувальне оцінювання учнів 1 класу;

- Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

- Про результати контролю проведення систематичного повторення матеріалу;

- Про результати перевірки дотримання єдиного орфографічного режиму в початкових класах;

- Про стан гурткової роботи в школі;

- Про роботу вчителів з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень;

- Про стан викладання курсів за вибором, індивідуальних та додаткових занять;

- Про стан ЦЗ в школі та завдання з підготовки Дня ЦЗ;

- Про роботу органів учнівського самоврядування в школі;

- Про виконання навчальних програм;

- Про профілактику захворювання на коронавірус COVID-19;

- Про організацію дистанційного навчання під час карантину

Учителі школи систематично відвідували районні семінари та підвищували свій методичний рівень шляхом самоосвіти, мають власні напрацювання.

З педагогічними працівниками школи проводились інструктивно-методичні наради, методичні оперативки, індивідуальні бесіди, консультації, надавалася допомога при підготовці до уроків (за потреби) відповідно до плану роботи, проводились нові, інноваційні форми методичної роботи, зокрема:

- Круглий стіл «Формування предметних компетентностей особистості відповідно до вимог НУШ»;

- Психолого-педагогічний консиліум «Створення умов для психологічної адаптації учнів 5 класу до навчання у школі. Забезпечення наступності у навчанні»;

- Семінар-практикум «Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів за сучасних умов»;

- Майстер-клас «Рухливі ігри як метод оздоровлення й активного відпочинку учнів»;

- Педагогічний консиліум «Проблеми наступності у навчанні молодшої та середньої ланки освіти. Профілактика дезадаптації п'ятикласників»;

- Педагогічний консиліум «Нова українська школа на практиці»;

- Майстер-клас «Педагогіка партнерства та компетентного підходу»;

- Ділова гра «Сучасній школі-сучасні вчителі»;

- Інструктивно-методична нарада «Структура та рівні професійно-педагогічної компетентності»;

- Педагогічний тренінг «Творча майстерня вчителя»;

- Круглий стіл «Етика відносин у системі вчитель-учень»;

- Інструктивно-методична нарада «Компетентнісно-діяльнісний підхід у викладанні предметів гуманітарного циклу»;

- Круглий стіл «Використання різних видів і форм контролю за рівнем знань учнів»;

- Семінарське заняття «Робота з важковиховуваними учнями та дітьми «групи ризику»;

- Круглий стіл « Мистецтво, як інструмент розвитку емоційного інтелекту учнів НУШ».

У цьому навчальному році педагоги нашого ліцею проводили дистанційне навчання під час карантину у зв’язку з хворобою коронавірус COVID-19. Більшість учителів сумлінно проводили заняття, застосовуючи технології дистанційного навчання на платформі «Coogle Classroom», Zoom, Viber, Instagram, Moobile, залучали учнів до перегляду відеоуроків, давали письмові та усні завдання.

За 2019/2020 навчальний рік навчання за програмою підвищення кваліфікації пройшли 17 учителів та бібліотекар ліцею. Атестацію проходили два педагогічні працівники: Влашинець Надія Василівна та Самашко Марія Петрівна. За наслідками атестації Влашинець Н.В. присвоєно першу кваліфікаційну категорію, Самашко М.П. атестовано на відповідність раніше присвоєної вищої категорії, та звання «старший учитель».

Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з предметів з учнями школи, що забезпечує мотивацію їх у навчанні. Учні школи постійно брали участь у турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях різних рівнів.

У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад призові місця мали учні: Грималюк Анатолій (9 клас) ІІІ місце з трудового навчання (вчитель Данищук М.І.), Рубаняк Марія (8 клас) ІІІ місце з біології (вчитель Матичук О.І.), Головчук Анастасія (7 клас) ІІІ місце з математики (вчитель Нагорняк Г.Ю.), Матичук Софія (7 клас) ІІ місце з української мови (вчитель Влашинець С.М.), Тикинюк Оксана (9 клас) ІІ місце, Рубаняк Марія (8 клас) ІІІ місце з української мови (вчитель Пастух М.Д.), Тикинюк Оксана (9 клас) І місце, Рубаняк Марія ІІ місце у Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика (вчитель Пастух М.Д.), Головчук Андріана (6 клас) І місце, (вчитель Влашинець С.М.), Тикинюк Оксана (9 клас) ІІІ місце (вчитель Пастух М.Д.) у Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.

На належному рівні в школі проводиться виховна робота. Під час проведення виховних заходів вчителі-предметники, класні керівники, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, вихователь ГПД використовують сучасні інноваційні підходи до їх проведення, ІКТ, готують презентації.

З метою посилення позакласної роботи з навчальних предметів проводилися такі Тижні та Дні наук:

- Олімпійський тиждень;

- Тиждень початкових класів;

- Тиждень педагогічної майстерності вчителів, які атестуються;

- Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності;

- Тиждень психології;

- Тиждень правових знань;

- Шевченківський тиждень;

- Всеукраїнський тиждень дитячого читання;

- День української писемності та мови;

- День біології;

- День хімії;

- День географії;

- День української мови та літератури;

- День зарубіжної літератури;

- День трудового навчання;

- День музичного мистецтва;

- День історії;

- День фізики;

- День математики;

- День іноземної мови;

- День християнської етики;

- День образотворчого мистецтва.

Робота всіх Тижнів була спланована, проводилися не лише виховні заходи, а й показові уроки.

Уся виховна робота у 2019-2020 навчальному році в цілому планувалася й реалізовувалася на основі Законів України «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенції про права дитини», Концепції «Нова українська школа», «Концепції громадянського виховання», «Національної доктрини розвитку освіти», «Декларації прав дитини», «Концепції національно-патріотичного виховання», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.01.2011 №1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та інших нормативно-правових документах про школу і виховання.

Виховна робота в ліцеї в 2019-2020 навчальному року була спланована на духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України. Проблеми, що стояли перед класними, стосувалися згуртування дитячого колективу, формування активної громадянської позиції здобувача освіти, формування творчої особистості, розвитку її здібностей, формування творчого потенціалу морально цілісної особистості, аналізу та діагностики, інтерактивних форм та методів роботи. Їх вирішення ґрунтувалося на реалізації ідеї комплексного підходу до виховного процесу.

Головною метою ліцею є формування та розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті. Виховна мета реалізовувалась шляхом забезпечення умов для індивідуального розвитку учнів з урахуванням їхніх особистісних досягнень, стимулювання творчої активності в різних видах позаурочної діяльності, актуалізації здібностей та інтересів здобувачів освіти у виховному середовищі ліцеюВпродовж 2019-2020 навчального року видано накази з виховної роботи.

Виконання завдань виховної роботи здійснювалось через організацію Тематичних місячників та тижнів, загальношкільних та класних виховних заходів відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України за напрямками:

- виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави;

- виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей;

- виховання ціннісного ставлення до праці;

- виховання ціннісного ставлення до природи;

- виховання ціннісного ставлення до культури та мистецтва;

- виховання ціннісного ставлення до себе.

Проведено місячники: «Увага! Діти на дорозі!» (вересень), Місячник Милосердя (жовтень), Місячник правових знань та правової пропаганди «Бережи мене, мій законе» (листопад), Місячник громадянсько-патріотичного виховання «Любіть Україну у сні й наяву» (грудень), Місячник право виховної роботи (лютий), Місячник екологічного виховання «Природа – наш спільний дім» (квітень, он-лайн).

Проведено Тиждень патріотичного виховання (20-24 січня 2020 р.),

Класними керівниками було проведено години класного керівника до Дня соборності України, Дня пам’яті жертв Голокосту та Дня пам’яті героїв Крут.

З нагоди відзначення 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан в школі проведено урок мужності «Час і досі не загоїв рану, цей одвічний біль Афганістану» (Самашко М.П.), лекція «Відлуння Афганських гір» (Крильчук В.І., вчитель предмету «Захист Вітчизни»). У бібліотеці організовано книжкову виставку «Не витравити з серця біль Афгану» (Поп’юк Д.П.).

В ліцеї працювали військово-патріотичні гуртки «Юний стрілець» - учні 6 класу та «Влучний стрілець» - учні 10 та 11 класів (керівник Самашко В.В.). Заняття гуртків проводились відповідно плану роботи. Стан відвідування учнями та військово-патріотичних гуртків був задовільний. Військово-патріотичному вихованню здобувачів освіти сприяли загальношкільні заходи.

З метою національного виховання відбулися години спілкування, присвячені річному циклу народних свят, проведено майстер-клас з виготовлення, квітів з гофрованого паперу (Матичук У.Т.). Класні керівники приділяли належну увагу питанням національно-патріотичного виховання школярів. У всіх класах проведені виховні та інформаційні заходи про символи, обереги України, основні закони нашої держави. Педагог-організатор провела захід «Державні та народні символи України» та флеш-моб «День Вишиванки – День Родоводу» (он-лайн).

У ліцеї проводилась пошуково-краєзнавча робота. Створено пошуковий загін, який займався збором матеріалу по напрямках акції «Моя земля – земля моїх батьків». Учні ліцею (Головчук Анастасія, Перепеляк Уляна, Шарабуряк Іван, Крильчук Юлія) під керівництвом вчителів Лукнюк О.М., Влашинець Н.Б., Самашко М.П. підготували та подали матеріали для публікації книги «Олюднимо історію». Учнівська молодь залучалась до догляду та впорядковування могили односельчанам, які загинули в боротьбі за незалежність України.

У вихованні ціннісного ставлення до держави і суспільства були недоліки: низька активність учнів під час підготовки та проведення виховних заходів; недостатньо використовується виховна роль наявності в селі реабілітаційного центру для воїнів АТО.

Формуючи ціннісне ставлення до мистецтва та здійснюючи естетичне виховання, розвиваючи обдарування дітей, сприяючи співдружності ліцею та батьків, проведені виховні заходи: «Берегиням роду людського присвячується», «Моїй мамі» (он-лайн)

Недоліками в реалізації запланованих заходів з виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, суспільства були: використання літературно-музичної композиції як форми проведення в більшості заходів та недостатня організація участі в них учнів ліцею.

У IХ районному фестивалі «Новорічно-різдвяна іграшка» у Маєтку Святого Миколая с. Пістинь І місце в конкурсі «Новорічно-різдвяна іграшка» зайняла учениця 7 класу Матичук Софія (керівник Матичук У.Т.). Учень 6 класу Добронос Максим взяв участь у районному конкурсі «Будка мрії» і виборов ІІ місце. Суть конкурсу полягала у виготовленні чи покращенні будки для чотирилапого друга з допомогою батьків. Фотографії етапів роботи оформлено в презентацію педагогом-організатором Матичук У.Т.

Учні 5 класу Мицканюк М., Максим’юк В., Савчук А. взяли участь у конкурсі малюнків до Всесвітнього дня тварин, який проводився Природним парком «Гуцульщина» спільно з районним сектором в справах дітей та молоді і були нагороджені грамотами та цінними подарунками (керівник Луканюк О.М.).

/ Упущеннями у виховані ціннісного ставлення до праці в І семестрі були: недостатня організаційна робота щодо виховання бережного ставлення до результатів праці та участі учнів у проведенні трудових десантів і санітарних днів. У напрямку родинно-сімейного виховання робота була спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями.

Великої ваги надавалось вихованню здорового способу життя, викоріненню шкідливих звичок в учнів, вихованню в них почуття відповідальності за стан власного здоров’я і власної поведінки на виконання Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення». З цією метою проведено шкільні тижні безпеки життєдіяльності, бесіди: «Небезпека холодної пори року».

Відповідно до планів класними керівниками проведено заходи.

У ліцеї організовано та проведено певну профілактичну роботу щодо попередження правопорушень: організовано чергування учнів 7-11 класів, роботу щодо відвідування учнями уроків та індивідуальну роботу з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги. Реалізовано заплановані заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

Правовиховній роботі в ліцеї приділялась особлива увага. Робота проводилась у двох основних напрямках: просвітницькому та профілактичному. Не залишалися поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. До роботи з учнями, схильними до правопорушень та тих, які потребують підвищеної педагогічної уваги, були залучені класні керівники, соціальний педагог, практичний психолог, батьки, адміністрація та рада профілактики правопорушень. З учнями проводили корекційні заняття, бесіди. Індивідуальна робота проводилася з батьками учнів девіантної поведінки.

Проведено тематичні заходи в межах Місячника правового виховання

Питання профілактики правопорушень виносилось на засідання батьківського комітету ліцею, зокрема «Про роботу школи з профілактики правопорушень серед учнів та роботу з неблагополучними сім’ями. Про участь батьківського комітету у засіданні шкільної комісії з профілактики правопорушень» (протокол від 14.02.2020 р.№3).

Методичне об’єднання класних керівників працювало над вдосконаленням своєї роботи, сприяло професійному зростанню особистості педагога, стимулювало творчість педагога підвищувало його роль і авторитет. Велику увагу було приділено втіленню в роботу класного керівника проектних технологій та форм соціалізації здобувачів освіти на уроках та в позаурочній діяльності. У поточному навчальному році класні керівники поділилися досвідом роботи щодо реалізації важливих для класного колективу проблем – превентивне виховання, профорієнтаційне та національно-патріотичне виховання. В умовах карантину більшість класних керівників реалізовували виховні завдання та здійснювали інформаційну місію.

В школі працює учнівське самоврядування. Вибори голови ради учнівського самоврядування (Президента шкільної країни «Ровесники і Друзі») пройшли 16.09.2019р. Розроблено нову структуру учнівського самоврядування.

Новий склад учнівського самоврядування ознайомлений з Положенням про учнівське самоврядування та Статутом учнівської шкільної країни «Ровесники і Друзі». Не укладено угоду про співпрацю між адміністрацією, батьківським комітетом та учнівським самоврядуванням.

Засідання ради лідерів учнівського самоврядування проходили згідно плану, але не було забезпечено присутності на засіданнях представників усіх класів. Оформлення протоколів засідань лідерів учнівського самоврядування відповідає вимогам щодо ведення документації. Організовано вітання з днем народження учнів та працівників ліцею.

Потребує покращення робота щодо впровадження інноваційних форм у роботу учнівського самоврядування.

Робота міністерств в основному мала контролююче спрямування (рейд, контроль, акція). Мало заходів соціально-адаптуючого, комунікативного, організаційно-практичного, превентивного, пізнавально-пошукового, превентивного, виховного спрямування.

Проведення виховних заходів відбувалося за участі переважно одних і тих самих 11-13 учнів, що становить 7,9%. Спостерігалась відсутність членів органів учнівського самоврядування на спланованих ними ж заходах. Відповідальні за проведення заходів, які проводились в ліцеї, використовують головним чином літературно-музичну композицію та презентацію, які розраховані на пасивну участь глядачів. Учні вміють самі організувати і провести свято (що доказує проведення свята «Краплинами душу віддаєте», організоване Рубаняк Марією, ученицею 8 класу).

Здійснювалось залучення до виховної роботи учнів початкових класів. Впродовж семестру учні 1-4 класів брали участь у акціях, конкурсах, святкуваннях, розважальних заходах.

Потребує покращення робота з організації і проведення рухливих перерв з учнями початкових класів.

Наявні випадки небажання учнів виконувати обов’язки чергового по ліцею та чергового в класі. Недостатньо прищеплюється бережне ставлення до шкільного майна, зелених насаджень в класах та в шкільних коридорах. В наступному навчальному році педагогу-оргнізатору Матичук У.Т. необхідно активізувати роботу органів учнівського самоврядування, на засідання якого запрошувати учнів з метою профілактики правопорушень.

В ліцеї на початку навчального року з метою з метою пошуку шляхів найбільш повного використання можливостей для розкриття здібностей учнів, створення належних умов для виявлення і підтримки обдарованої молоді, розвитку її схильностей та природних задатків; стимулювання творчого самовдосконалення учнів, підвищення інтересу до поглибленого вивчення дисциплін, прищеплення навичок до дослідницької роботи; пропаганди та утвердження пріоритету знань як одного з головних засобів саморозвитку та самовираження особистості, її самоствердження; стимулювання пізнавальної активності та творчої активності учнів в урочний та в позаурочний час було організовано конкурси «Учень року» та «Життя нашого класу». Підсумки конкурсу «Учень року» зроблено в кінці навчального року. Перше місце в конкурсі «Учень року» здобула Рубаняк Марія, учениця 8 класу, друге місце – Матичук Софія, учениця 7 класу, третє - Тикинюк Оксана, учениця 9 класу.

Головним завданням роботи з батьками було налагодження тісного зв’язку, пропаганда педагогічних знань, організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома. У цьому навчальному році проведені класні батьківські та загальношкільні збори, засідання батьківського комітету, на яких розглядалися питання, актуальні як для окремого класу, так і для ліцею: про профілактику жорстокості, насильства та негативного впливу соціального середовища, про запобігання дитячому травматизму, про дотримання єдиних вимог стосовно поведінки учнів у ліцеї, харчування, про негативний вплив телефону на стан фізичного та психічного здоров'я дитини, про небезпечні ігри серед молоді та запобігання дитячому суїциду, про профілактику насильства та негативного впливу соціального середовища, про булінг в учнівському та сімейному середовищах.

Упродовж 2019 – 2020 навчального року були вивчені та проаналізовані такі напрями роботи: робота педколективу із запобігання правопорушень, профорієнтаційна робота в ліцеї, робота учнівського самоврядування, робота класних керівників з профілактики правопорушень серед учнів з девіантною поведінкою.

Питання виховної роботи розглядалося на нарадах при директору

Кiлькiсть переглядiв: 1047

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.